ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 2,199,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 3,400,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 8,405,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนพิเศษ 1 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 85,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนเทคโนโลยี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 2,500,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 4,095,900.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 445,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 2,376,888.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 1,990,500.00 บาท
เพิ่มเติม..