พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          ๑. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
          ๒. พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ
          ๓. บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 
 
เป้าหมาย
          ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
          ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          ๓. ครูมีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัด   
การศึกษาของสถานศึกษา