พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

            ๑.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

            ๒.  พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ

        ๓. บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ     โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 

เป้าหมาย

       ๑.   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

    ๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ๓.  ครูมีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      ๔.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา