กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางรัศมี พิมพ์พงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบังอร โชระเวก
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
ครู คศ.3

นางปรารถนา เที่ยงธรรม
ครู คศ.3

นายณัฐชานนท์ ฐิติภัทราภรณ์
ครู คศ.1

นางสาวชวัลรัตน์ บูรณากาญจน์
ครู คศ.1