กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรัศมี พิมพ์พงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบังอร โชระเวก
ครู คศ.3

นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
ครู คศ.3

นางปรารถนา เที่ยงธรรม
ครู คศ.3

นายณัฐชานนท์ ฐิติภัทราภรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชวัลรัตน์ บูรณากาญจน์
ครูผู้ช่วย