คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ มาตรศรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกุล หมวดแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูรัตนคีรีพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางปาริชาต ลี้วิบุลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณคร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายโยธิน หงษ์เวียงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน นนท์แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ สุวรรณเวทย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายจำปี ตุ่มศรียา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาน ปลัดม้า
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน หงษ์เวียงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณี เนตรจอมไพร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญารัตน์ วงศ์ธีรวิทย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสายชล ศิษย์ฤาษี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสัน ธรรมนู
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ