บุคลากรอื่นๆ

นายสะอาด จงใจรักษ์
ช่างไฟฟ้า ระดับ 4

นางสาวสุรีย์ มิ่งขวัญ
พนักงานธุรการ

นางสาวคมเพชร ยศวิชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ