กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิตยา เหิมใจหาญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภัทรดา กองแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์
ครู คศ.1