กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดารณี ศรีสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางภัทรดา กองแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวนิตยา เหิมใจหาญ
ครู คศ.2

นางสาวนันทวดี มีเนตรทิพย์
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งวิมล ครคง
ครู คศ.1