คณะผู้บริหาร

นายบรรเทา คุ้มฉายา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกันต์กนิษฐ์ สัตบุศย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายคมสัน โชระเวก
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสุรินทร์ ธนูรเวท
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณนโยบายและแผน

นางภัทรดา กองแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร