หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

          ๑. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓)

          โรงเรียนดอนคาวิทยาจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๔๔  และตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑
                    ๑) จำนวนชั่วโมงที่จัดให้เรียนต่อปีเท่ากับ  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง
                    ๒) ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษ
                    ๓) สัดส่วนระหว่างสาระการเรียนรู้ระดับชาติ/สากล/ต่อสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ๙๒๐ ช.ม/ปี : ๘๐ ช.ม./ปี
                    ๔) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
                              - ดนตรีพื้นบ้านอีสานวงโปงลางและการแสดงโขนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                              - ไม้ดัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                    ๕) รายละเอียดอื่น ๆ

          ๒. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ - ม.๖)

          โรงเรียนดอนคาวิทยาจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
                    ๑) จำนวนชั่วโมงที่จัดให้เรียนต่อปีเท่ากับ  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง
                    ๒) ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษคือ  วิทย์-คณิต,  คณิต-ภาษา และแผนช่างฯ
                    ๓) สัดส่วนระหว่างสาระการเรียนรู้ระดับชาติ/สากล/ต่อสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ๑,๑๒๐ช.ม./ปี : ๘๐ ช.ม./ปี
                    ๔) สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
                              - ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
                              - วงโปงลาง