หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

๑  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ช่วงชั้นที่ ๓ (ม..๓)

โรงเรียนดอนคาวิทยาจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

๑)      จำนวนชั่วโมงที่จัดให้เรียนต่อปีเท่ากับ  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง

๒)      ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษคือ  - 

๓)      สัดส่วนระหว่างสาระการเรียนรู้ระดับชาติ/สากล/ต่อสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น= ๙๒๐ ช.ม./:๘๐  ช.ม./ปี

๔)      สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ 

                   ๑. ดนตรีพื้นบ้านอีสานวงโปงลางและการแสดงโขนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                   ๒. ไม้ดัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร)

๕)      รายละเอียดอื่น ๆ  -

๒   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ช่วงชั้นที่ ๔ (ม..๖)

โรงเรียนดอนคาวิทยาจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๔๔  และ

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑

๑)      จำนวนชั่วโมงที่จัดให้เรียนต่อปีเท่ากับ  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง

๒)      ระบบการเรียนรู้ที่เน้นเป็นพิเศษคือ  วิทย์ – คณิต,  คณิต – ภาษา และ แผนช่างฯ

๓)      สัดส่วนระหว่างสาระการเรียนรู้ระดับชาติ/สากล/ต่อสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

= ๑,๑๒๐ช.ม./ปี : ๘๐ ช.ม./ปี

๔)      สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่เด่นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ดนตรีพื้นบ้านอีสาน

วงโปงลางในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ