กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิบุลย์ ปานบุญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง
ครู คศ.3

นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์
ครู คศ.1