กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง
ครู คศ.3

นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์
ครู คศ.1