กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง
ครู คศ.3

นายศราวุฒิ โมกกงจักร
ครู คศ.2

นางสาวธัญพร สอนจันสี
ครู คศ.1

นางสาวปรียาภรณ์ ดอกไผ่
ครู คศ.1