กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศุภรดา สุนทรภัณฑ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบุญส่ง ถิ่นวงษ์แดง
ครู คศ.3

นางณิชาภา ภูบุญลาภ
ครู คศ.1

นายศราวุฒิ โมกกงจักร
ครู คศ.2

นางสาวธัญพร สอนจันศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรียาภรณ์ ดอกไผ่
ครูผู้ช่วย