กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวินัย ลิมป์รัชดาวงศื
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรัตนะ พวงแก้ว
ครู คศ.3

นางพิชชา ศรีสุข
ครู คศ.2