กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวินัย ลิมป์รัชดาวงศื
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายรัตนะ พวงแก้ว
ครู คศ.3

นางพิชชา ศรีสุข
ครู คศ.3

นายตรงกิจ สุขเหลือ
ครู คศ.1

นางสาวกมลศรี หอมสุวรรณ
ครู คศ.1