ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ นพศิริกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติ ทองลิ้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล แจ่มถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายคมสัน ธรรมนู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรเทา คุ้มฉายา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565-ปัจจุบัน