กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิสิฐษ์ แก่นทอง
ครู คศ.1

นายวิริยะ ชูวงค์วาลย์
พนังงานข้าราชการ