กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทิน อาจคงหาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิภัทร คำเทียนทอง
พนักงานราชการ