กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุทิน อาจคงหาญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิภัทร คำเทียนทอง
พนักงานราชการ