วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนดอนคาวิทยามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

   มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          ภาษาถิ่นลาวเวียง


คำขวัญ

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  

เลิศล้ำวัฒนธรรมท้องถิ่น