วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนดอนคาวิทยามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
          มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
          ภาษาถิ่นลาวเวียง
คำขวัญ
          เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม เลิศล้ำวัฒนธรรมท้องถิ่น