ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนดอนคาวิทยา

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนดอนคาวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลดอนคา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๗ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ มีนาคม ๒๕๒๗ ในเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๔๖  ตารางวา  เปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๗   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน  ห้องเรียน  มีนักเรียน  ๑๐๒ คน ครู คน โดยมีนายเพ็ญศักดิ์  เรือนใจมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนดอนคาวิทยา เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๗ นายมานพ นพศิริกุล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ปรับเป็น อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการในเวลาต่อมา
 


          ในปีการศึกษา ๒๕๒๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ๒๐๘  จำนวน ๑ หลัง ต่อมาในวันที่  ๑๑ เมษายน ๒๕๒๘ คุณประสาร เรืองสุขอุดม พร้อมด้วยอาจารย์ใหญ่ได้ของบประมาณจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำมาจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมโดยมอบให้พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดโภคาราม ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน ทำการจัดซื้อที่ดินทางทิศตะวันตกของโรงเรียนจำนวน ๗ ไร่ และที่ดินทางทิศตะวันออกของโรงเรียน เพื่อเชื่อมต่อที่ดินที่ทางวัดมอบให้เป็นผืนเดียวกัน จำนวน งาน ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ ๔๓ ไร่ งาน ๓๑ ตารางวา

          ในปีงบประมาณ ๒๕๓๘ โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล จำนวน หลัง หอประชุม หลัง บ้านพักนักเรียนบ้านไกล ๑ หลัง บ้านพักภารโรง หลัง และในปีงบประมาณ ๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงฝึกงาน ชั้น จำนวน หลัง

          ปัจจุบันโรงเรียนมี นายคมสัน ธรรมนู  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา มีรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน คน  ครูจำนวน ๔๐ คน พนักงานราชการจำนวน คน   พนักงานธุรการจำนวน ๑  คน  ลูกจ้างประจำ จำนวน คน ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๘ คน  และมีนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓  จำนวน ๗๓๐ คน