ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนดอนคาวิทยา

ประวัติโรงเรียน

 

          โรงเรียนดอนคาวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล             ดอนคา  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๗ ตำบลดอนคา  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี       ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่  ๒ มีนาคม  ๒๕๒๗  ในเนื้อที่  ๓๓  ไร่ ๒ งาน  ๔๖  ตารางวา  เปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๒๗   ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  จำนวน  ห้องเรียน  มีนักเรียน  ๑๐๒ คน          ครู  คน                         โดยมีนายเพ็ญศักดิ์  เรือนใจมั่น          ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนดอนคาวิทยา   เมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน ๒๕๒๗  นายมานพ  นพศิริกุล    ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้ปรับเป็น          อาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการในเวลาต่อมา

             ในปีการศึกษา๒๕๒๘  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ๒๐๘  จำนวน ๑  หลัง   ต่อมาในวันที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๒๘ คุณประสาร  เรืองสุขอุดม  พร้อมด้วยอาจารย์ใหญ่ได้ของบประมาณจากฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  จำนวน ๓๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อนำมาจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมโดยมอบ

ให้พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดโภคาราม  ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียน  ทำการจัดซื้อที่ดินทางทิศตะวันตกของโรงเรียนจำนวน  ๗  ไร่  และที่ดินทางทิศตะวันออกของโรงเรียน  เพื่อเชื่อมต่อที่ดินที่ทางวัดมอบให้เป็นผืนเดียวกัน  จำนวน  ๑  งาน   ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ  ๔๓  ไร่  ๓  งาน  ๓๑  ตารางวา

              ในปีงบประมาณ  ๒๕๓๘   โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ๒๑๖ ล   จำนวน  ๑  หลัง   หอประชุม   ๑   หลัง   บ้านพักนักเรียนบ้านไกล   ๑  หลัง   บ้านพักภารโรง    ๑   หลัง     และในปีงบประมาณ  ๒๕๔๒  โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างโรงฝึกงาน  ๒  ชั้น  จำนวน ๑ หลัง

          ปัจจุบันโรงเรียนมี นายวิรัตน์  เฉิดฉวีวรรณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดอนคาวิทยา   มี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน ๑  คน  ครูจำนวน ๓๐ คน    พนักงานราชการจำนวน คน   พนักงานธุรการจำนวน ๑  คน  ลูกจ้างประจำ จำนวน คน  ลูกจ้างชั่วคราวจำนวน ๒ คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๗ คน  และมีนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๗  จำนวน ๖๐๕ คน