กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมณเฑียร เรียบเรียง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภมิตร เหมือนจันทร์
ครู คศ.1

นายนภัทรพี หงษ์ทอง
ครู คศ.2

นายณัฐวุฒิ อุ่นทร
ครูอัตราจ้าง