กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมณเฑียร เรียบเรียง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภมิตร เหมือนจันทร์
ครูผู้ช่วย

นายอรุณ หงษ์ทอง
ครู คศ.1