กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิมลนาฏ มารมณ์พันธุ์
ครู คศ.3

นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
ครู คศ.3

นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู คศ.3

นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์
ครู คศ.1

นางจรีพร วังคีรี
ครูผู้ช่วย