กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอานัตชา ยอดทองดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
ครู คศ.3

นายคมสัน โชระเวก
ครู คศ.3

นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง
ครู คศ.2

นางสาวจรีพร วังคีรี
ครู คศ.1

นางสาวเรวดี ปลิวพิมาย
ครู คศ.1

นางสาวเกษสุรางค์ เย็นสินธุ์
ครู คศ.1

นางสาวสุทธิวรรณ สุขแล้ว
ครู คศ.1