กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเรวดี ปลิวพิมาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
ครู คศ.3

นายคมสัน โชระเวก
ครู คศ.3

นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู คศ.3

นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง
ครู คศ.2

นางสาวจรีพร วังคีรี
ครู คศ.1

นายสุรสิทธิ์ ตันทอง
ครู คศ.2

นางอานัตชา ยอดทองดี
ครู คศ.1

นางสาวเกษสุรางค์ เย็นสินธุ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธิวรรณ สุขแล้ว