กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายไพโรจน์ เชื้อหนองปรง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคมสัน โชระเวก
ครู คศ.3

นางอารีย์ สุภาพวรรณ์
ครู คศ.3

นายสุรสิทธิ์ ตันทอง
ครู คศ.2

นางตติยาภรณ์ ลิมป์รัชดาวงศ์
ครู คศ.3

นางจรีพร วังคีรี
ครูผู้ช่วย