กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุรินทร์ ธนูรเวท
ครู คศ.3

นางวรรณิภา เฉิดฉวีวรรณ
ครู คศ.3

นางอัญชลี คณนาวุฒิ
ครู คศ.1