กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสมหมาย วิเชียรณรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์
ครู คศ.3

นายคมสัน โชระเวก
ครู คศ.3

นายสุรินทร์ ธนูรเวท
ครู คศ.3

นายสุรสิทธิ์ ตันทอง
ครู คศ.1