กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายขวัญใจ พิมพ์พงษ์
ครู คศ.3

นายสุรินทร์ ธนูรเวท
ครู คศ.3